església de sant Carles (s.XVIII-XIX)

ontinyent-iglesia-sancarlosEl oratorio de la Companyia de Jesús (creat en 1703) és l’orige de l’actual iglésia. Serviria llavors com un temple associat al colege de Jesuïtes, que va funcionar des de 1703 fins a la seua expulsió en 1767. Consta de quatre parts molt be diferenciades: per una banda la nau principal i el campanar de planta quadrada, als quals s’afegiran, ya en 1882, la sacristia i la capella de la Comunió, en un formidable peu de 19 m d’altura que els servix de base. L’estil predominant és el barroc, llevat en la capella de la Comunió, on es va procedir a una decoració d’estil neobizantina a càrrec de l’artiste local Carlos Tormo, Carlets.

Categories: Cultura, Monumentos|

ontinyent-iglesia-sancarlosEl oratorio de la Companyia de Jesús (creado en 1703) es el origen de la actual iglesia. Serviría entonces como un templo asociado al colegio de Jesuitas, que funcionó desde 1703 hasta su expulsión en 1767. Consta de cuatro partes muy bien diferenciadas: por una parte la nave principal y el campanario de planta cuadrada, a los cuales se añadirán, ya en 1882, la sacristía y la capilla de la Comunión, con un formidable pie de 19 m de altura que les sirve de base. El estilo predominante es el barroco, excepto en la capilla de la Comunión, donde se procedió a una decoración de estilo neobizantina a cargo del artista local Carlos Tormo, Carlets.

Categories: Cultura, Monumentos|

ontinyent-iglesia-sancarlosThe oratory of the Company de Jesús (created in 1703) is the origin of the present church. Back in that time, it would have served as a temple associated with the college of Jesuits, which ran from 1703 until its expulsion in 1767. It consists of four very distinct parts: on the one hand the main nave and the square-shaped bell tower, to which, in 1882, the sacristy and the chapel of the Communion, with a formidable foot of 19 m of height that serves as base. The predominant style is baroque, except in the chapel of the Communion, where it was proceeded to a neobizantine style decoration by the local artist Carlos Tormo, Carlets.

Categories: Cultura, Monumentos|