BÈLGIDA

BÈLGIDA

In its term have been abundant prehistoric deposits (eneolíticos) that have provided finds of the Iberian and Roman culture. Its origin is still of dubious determination, although it seems probable that its foundation was Iberian.

In 1250, King Jaime I incorporated it into the space dominated by the Christians, allowing the survival of the Arabs who inhabited it. From the fourteenth century it formed part of the barony, which with the same name belonged to the noble house of the Bellvís, on which they exercised the civil and criminal jurisdiction, as well as the territorial domain that was notably increased after the expulsion of the Moorish population in 1609. Its place was occupied by the 65 new christian settlers who accepted the Carta Puebla of 1611.

CARNIVALS

HOW TO GET

 • Population: 694 hab.
 • Municipality area17’39 km2
 • Altitude: 268 m.
 • Demonym: belgidà, belgidana
 • Town Hall phone number96 290 10 74
 • Saint Lorenzo Mártir Church
 • Hermitage of Saint Antonio Abad
 • Above ace cave
 • Below ace cave
 • Pahuet ace cave
 • Arqueologic collection “House of culture”
 • Hermitage of the Calvario
 • Tower the ancient palace
SEE ALL
 • Arqueological Museum dedicated to Don Mariano Jornet Perales  (96 290 10 74).
SEE ALL
 • January – San Antonio Abad
 • In February is celebrated San Blas and San Ramón Nonato festivity, the Sunday before Carnival, and between this day and the Carnival, is celebrated “Week of the Enfarinà” with its most important day on the same Saturday of Carnival. That same weekend is celebrated “La Dansà”.
 • From the 8th to the 13th of August, are celebrated the festivities of San Lorenzo, La Santísima Trinidad and Ecce homo.
 • Agricultural Products

WHERE TO SLEEP

WHERE TO EAT

WHAT TO DO

BÈLGIDA

En el seu terme s’han trobat abundants jaciments prehistòrics (eneolítics) que han proporcionat troballes de les cultura ibèrica i romana. El seu origen resulta, encara, de dubtosa determinació, si bé pareix probable que la seua fundació fora ibèrica. En 1250, el rei Jaume I la va incorporar a l’espai dominat pels cristians, permetent la pervivència dels àrabs que l’habitaven. Des del segle XIV va formar part de la baronia, que amb el mateix nom va pertànyer a la casa nobiliària dels Bellvís, sobre la qual van exercir la jurisdicció civil i criminal, així com el domini territorial que va ser notablement augmentat després de l’expulsió, en 1609, de la població morisca. El seu lloc va ser ocupat pels 65 nous pobladors cristians que van acceptar la carta de poblament de 1611.

CARNAVALES

COM ARRIBAR

 • Població: 693 hab.
 • Térme municipal: 17’39 km2
 • Altitud: 268 m.
 • Gentilici: belgidà, Bèlgidana
 • Ayuntament: 96 290 10 74
 • Església de Sant Llorenç Màrtir
 • Ermita de Sant Antoni Abad
 • Nevera dedalt
 • Nevera de baix
 • Nevera de Pahuet
 • Col·lecció arqueològica “Casa de la Cultura””
 • Ermita del Calvari
 • Torre de l’antic palau
VEURE TOTS
 • Museu arqueològic dedicat al senyor Marià Jornet Perales (96 290 10 74).
VEURE TOTS
 • Al gener Sant Antoni Abad
 • Al febrer se celebra Sant Blai i el dia de Sant Ramon Nonat el diumenge abans de Carnestoltes, i entre este dia i el de Carnestoltes, se celebra “la Setmana de l’Enfarinà”, que viu el seu dia més important el mateix dissabte de Carnestoltes. eixe mateix cap de setmana se celebra “La Dansà”.
 • Del 8 al 13 d’agost, Festes Patronals a Sant Llorenç, La Santíssima Trinidad i l’Eccehomo.
 • Productes agraris

ON DORMIR

ON MENJAR

QUE FER

snippet=8]

BÈLGIDA

En su término se han encontrado abundantes yacimientos prehistóricos (eneolíticos) que han proporcionado hallazgos de las cultura ibérica y romana. Su origen resulta, todavía, de dudosa determinación, si bien parece probable que su fundación fuera ibérica.

En 1250, el rey Jaime I la incorporó al espacio dominado por los cristianos, permitiendo la pervivencia de los árabes que la habitaban. Desde el siglo XIV formó parte de la baronía, que con el mismo nombre perteneció a la casa nobiliaria de los Bellvís, sobre la que ejercieron la jurisdicción civil y criminal, así como el dominio territorial que fue notablemente aumentado tras la expulsión, en 1609, de la población morisca. Su lugar fue ocupado por los 65 nuevos pobladores cristianos que aceptaron la carta puebla de 1611.

CARNAVALES

COMO LLEGAR

 • Población: 694 hab.
 • Término municipal: 17’39 km2
 • Altitud: 268 m.
 • Gentilicio: belgidà, Bèlgidana
 • Ayuntamiento: 96 290 10 74
 • Iglesia de San Lorenzo Mártir
 • Ermita de San Antonio Abad
 • Nevera de Arriba
 • Nevera de Abajo
 • Nevera de Pahuet
 • Colección arqueológica “Casa de la Cultura”
 • Ermita del Calvario
 • Torre del antiguo palacio
VER TODOS
 • Museo arqueológico dedicado a Don Mariano Jornet Perales (96 290 10 74).
VER TODOS
 • En enero San Antonio Abad.
 • En febrero se celebra San Blas y el día de San Ramón Nonat el domingo antes de Carnaval, y entre este día y el de Carnaval, se celebra “la Semana de l’Enfarinà”, que vive su día más importante el mismo sábado de Carnaval. ese mismo fin de semana se celebra “La Dansà”.
 • Del 8 al 13 de agosto, Fiestas Patronales a San Lorenzo, La Santísima Trinidad y el Ecce Homo.
 • Productos agrarios

DONDE DORMIR

DONDE COMER

QUE HACER