L’OLLERIA

L’OLLERIA

In the term of Ollería there is evidences of occupation from the Prehistory. Findings have been made linked to the different stages of this, from the Middle Paleolithic, in the Cave of San Nicolás, until the Bronze Age, in Castellet del Porquet. This last site was studied in the nineteenth century by Juan Vilanova and Pieraque although at first it defined this deposit as a dolmen, later included it within the Age of Metals, within the first period, that of copper. Later, in 1937, Isidro Ballester Tormo, published the results of his studies on the Castellet del Porquet, which would eventually attribute to the Eneolític-Bronce.

In Iberian times, there are some scattered finds of ceramics and goldsmiths, without finding important ruins, perhaps because it was a frontier land disputed by the towns of Contestania and Edetania. In the Iberian period, scholars  centered the population center in the hermitage of San Cristobal, where the Roman tombstone that can now be admired has been found together with, coins and necklace beads. There are several Roman villas in the term, highlighting the one found during the works of the central highway, in the Bonavista zone, where were found  important remains related to pottery and  oil production.As architecture, a hypocaust in the subsoil of the dwelling  has been found. The present site of Ollería is due to the Muslims, ratified by the necropolis found, that following the tradition  was extended by the accesses to the town. Of its remains are remarkable “the alcavons” or mines of water. Of this period stands out the discovery of an Arab seal, with an inscription, set in a ring of gold, that makes reference to the importance of its holder. The ring has been lost, not so the inscription that said: “Whoever believes is saved. Whoever suffers wins. ”

After the Reconquest, in the “Llibre del Repartiment” (Book of Distribution), several donations of land appear in the farm of les Olles. Its name comes from the activity that developed its people like potters. In the Modern Age it stands out its independence from the city of Játiva, achieved in two phases, first by the  segregation of 1583 and then the attainment of the category of Villa Real in 1588, with the taking of possession of the supreme jurisdiction and vote in Courts. In 1522, the town pronounced itself in favor of Germanias so  the subsequent repression was brutal, dying hundreds of supporters. It was also sacked during the Carlist wars and occupied during the Spanish War of Independence.

HOW TO GET

 • Population: 8369 hab.
 • Municipality area: 31’75 km2
 • Altitude: 225 m.
 • Demonym: ollerià, olleriana
 • Town Hall phone number: 96 220 06 01
 • Saint Cristòfol Hermitage, XIII century
 • Saint Joan del Vint-i-Cinc Hermitage, XIII- XVIII century
 • Ancient nucleus of the Village
 • The Major Church of Santa Maria Magdalena and Bell Tower, XVI century
 • The Hermitage of Cristo de la Palma
 • Monastery of the barefoot Agustinas
 • The Marau Palace (Casa Santonja)
 • Almodi. Cervantes Theatre
 • The House of Vila XVI century
 • The San Juan Bautista Hospital
 • El Trinquet.
 • The Capuchinos Convent
 • The Virgen De Loreto Sanctuary
SEE ALL
 • The Marau Palace. Casa Santonja (962200601).
 • Glass Museum of the Capuchinos Convent (962200063).
SEE ALL
 • In January, San Antonio Abad, with distribution of blessed bread and blessing of animals.
 • In February, Carnival (eat the “Cassoleta” paw and belly in the field).
 • On July 22, Feast of the Magdalena with traditional dances and human towers, recovered by the “Ball dels Locos” de l’Olleria
 • The first weekend of September, Local Festivity and Moors and Christians in honor of St. Michael, Ecce Homo, Christ of the Palm and the Virgin of Loreto.
 • From the 25th to the 28th of October, Feria de l’Olleria.
 • Production of glass (visits to the producing glass companies).

WHERE TO SLEEP

WHERE TO SLEEP

WHAT TO DO

L’OLLERIA

En el terme d’Olleria hi ha evidències d’ocupació des de la Prehistòria. S’han realitzat troballes vinculats a les diferents etapes d’esta, des del Paleolític mitjà, com en la Cova de Sant Nicolau, fins a l’Edat de Bronze, en el Castellet del Porquet. Este últim emplaçament va ser estudiat en el segle XIX per Juan Vilanova i Pieraque si bé en un primer moment va definir este jaciment com un dolmen, posteriorment ho va incloure dins de l’Edat dels Metalls, dins del primer període, el del coure. Posteriorment, en 1937, Isidro Ballester Tormo, publicaria els resultats dels seus estudis sobre el Castellet del Porquet, que finalment atribuiria a l’Eneolítico-Bronce.

En època ibèrica, destaquen algunes troballes disperses de ceràmica i orfebreria, sense trobar importants ruïnes tal vegada pel fet que és una terra de frontera disputada pels pobles de la Contestania i l’Edetania. En el període íber-romano, els erudits centren el nucli de població en l’ermita de Sant Cristòfol, on s’ha trobat la làpida romana que actualment es pot admirar en el carrer del Batle, fíbules, monedes i comptes de collar. Hi ha unes quantes viles romanes en el terme, destacant la trobada durant les obres de l’autovia central, en la partida de Bonavista, on van aparéixer importants restes relacionats amb la terrisseria, la producció d’oli i en la seua arquitectura un hipocaust en el subsòl de la vivenda.

L’actual emplaçament d’Olleria es deu als musulmans ratificat per la necròpolis trobada, que seguint la tradició s’estenia pels accessos al poblat. Dels seus restes són destacables “los alcavons” o mines d’aigua. D’este període destaca la troballa d’un segell àrab, amb una inscripció, encastada en un anell d’or, que fa referència a la importància del seu posseïdor. L’anell s’ha perdut, no així la inscripció que deia: “Quien creu se salva. Qui patix, gana.”

Després de la Reconquista, en el “Llibre del Repartiment” (Llibre de Repartiment) , apareixen diverses donacions de terra en l’alqueria de les Olles. El seu nom prové de l’activitat que exercien les seues gents com a terrissers. En l’Edat Moderna destaca la seua independència respecte de la ciutat de Xàtiva, aconseguida en dos fases, primer la segregació en1583 i després la consecució de la categoria de Vila Real en 1588, amb la presa de possessió de la suprema jurisdicció i vot en Talls. En 1522, la vila es va pronunciar en favor de les Germanies, la posterior repressió va ser brutal, morint centenars d’agermanats. També va ser saquejada durant les guerres carlines i ocupada durant la invasió napoleònica en la Guerra d’Independència Espanyola.

COM ARRIBAR

 • Població: 8.369 hab.
 • Térme municipal: 31’75 km2
 • Altitud: 225 m.
 • Gentilici: ollerià, olleriana
 • Ayuntament: 96 220 06 01
 • Ermita de Sant Cristòfol. sXIII, dels Casals. S. XIII
 • Ermita de Sant Joan del Vint-i-Cinc. S XIII- XVIII
 • Nucli antic de la villa
 • Església de Santa Maria Magdalena i Campanar s. XVI
 • Ermita del Crist de la Palma
 • Monesterio de les Agustines descalces
 • Palau dels Marau (Casa Santonja)
 • Teatre Cervantes
 • Casa de la vila y la “llotja dels Tractants”
 • Hospital de Sant Joan Baptista
 • El Trinquet.
 • Convent dels Caputxins
 • Santuari de Loreto
VEURE TOTS
 • Palau dels Marau. Casa Santonja (962200601).
 • Museu del Vidre del Convent de Caputxins (962200063).
VEURE TOTS
 • Al gener, Sant Antoni Abad, amb repartiment de pa bendito i benedicció d’animals
 • Al febrer, Carnestoltes (es menja la “cassoleta” de ventre i pota en el camp) .
 • Al maig Festa dels Tres Aus María en el Convent de Caputxins
 • El 24 d ejunio, Sant Joan Baptista.
 • El 22 de juliol, Festa de la Magdalena amb el recuperat “Ball dels Locos”
 • El 16 de agost, Sant Roc.
 • Del 25 al 28 de agost, “Bous al carrer”.
 • El primer cap de setmana de setembre, Festes Patronals de Moros i Cristians en honor a Sant Miquel, l’Eccehomo, el Crist de la Palma i la Mare de Déu de Loreto.
 • A principis d’octubre, Fira d’art i Artesania.
 • Del 25 al 28 d’octubre, Fira de l’Olleria.
 • El 8 de desembre, Festa de la Puríssima.
 • Producció de vidre (visita a les empreses de producció de vidre).

ON DORMIR

ON MENJAR

QUE FER

L’OLLERIA

En el término de Ollería existen evidencias de ocupación desde la Prehistoria. Se han realizado hallazgos vinculados a las diferentes etapas de esta, desde el Paleolítico medio, como en la Cueva de San Nicolás, hasta la Edad de Bronce, en el Castellet del Porquet. Este último emplazamiento fue estudiado en el siglo XIX por Juan Vilanova y Pieraque si bien en un primer momento definió este yacimiento como un dolmen, posteriormente lo incluyó dentro de la Edad de los Metales, dentro del primer periodo, el del cobre. Posteriormente, en 1937, Isidro Ballester Tormo, publicaría los resultados de sus estudios sobre el Castellet del Porquet, que finalmente atribuiría al Eneolítico-Bronce.

En época ibérica, destacan algunos hallazgos dispersos de cerámica y orfebrería, sin encontrar importantes ruinas tal vez debido a que es una tierra de frontera disputada por los pueblos de la Contestania y la Edetania. En el periodo íber-romano, los eruditos centran el núcleo de población en la ermita de San Cristóbal, donde se ha encontrado la lápida romana que actualmente se puede admirar en la calle del Batle, fíbulas, monedas y cuentas de collar. Existen varias villas romanas en el término, destacando la encontrada durante las obras de la autovía central, en la partida de Bonavista, donde aparecieron importantes restos relacionados con la alfarería, la producción de aceite y en su arquitectura un hipocausto en el subsuelo de la vivienda.

El actual emplazamiento de Ollería se debe a los musulmanes ratificado por la necrópolis encontrada, que siguiendo la tradición se extendía por los accesos al poblado. De sus restos son destacables “los alcavons” o minas de agua. De este periodo destaca el hallazgo de un sello árabe, con una inscripción, engastada en un anillo de oro, que hace referencia a la importancia de su poseedor. El anillo se ha perdido, no así la inscripción que decía: “Quien cree se salva. Quien sufre, gana.”

Tras la Reconquista, en el “Llibre del Repartiment” (Libro de Reparto), aparecen varias donaciones de tierra en la alquería de les Olles. Su nombre proviene de la actividad que desarrollaban sus gentes como alfareros. En la Edad Moderna destaca su independencia respecto de la ciudad de Játiva, conseguida en dos fases, primero la segregación en1583 y después la consecución de la categoría de Villa Real en 1588, con la toma de posesión de la suprema jurisdicción y voto en Cortes. En 1522, la villa se pronunció en favor de las Germanías, la posterior represión fue brutal, muriendo centenares de agermanados. También fue saqueada durante las guerras carlistas y ocupada durante la invasión napoleónica en la Guerra de Independencia Española.

COMO LLEGAR

 • Población: 8.630 hab.
 • Término municipal: 31’75 km2
 • Altitud: 225 m.
 • Gentilicio: ollerià, olleriana
 • Ayuntamiento: 96 220 06 01
 • Ermita de Sant Cristòfol. sXIII, dels Casals. S. XIII
 • Ermita de Sant Joan del Vint-i-Cinc. S XIII- XVIII
 • Núcleo antiguo de la villa
 • Iglesia de Santa María Magdalena y Campanario s. XVI
 • Ermita del Crist de la Palma
 • Monesterio de las Agustinas descalzas
 • Palau dels Marau (Casa Santonja)
 • Teatro Cervantes
 • Casa de la vila y la “llotja dels Tractants”
 • Hospital de Sant Joan Baptista
 • El Trinquet.
 • Convento dels Caputxins
 • Santuario de Loreto
VER TODOS
 • Palacio dels Marau. Casa Santonja (962200601).
 • Museu del Vidrio del Convento de Capuchinos (962200063).
VER TODOS
 • En enero, San Antonio Abad, con reparto de pan bendito y bendición de animales.
 • En febrero, Carnaval (se come la “cassoleta” de vientre y pata en el campo).
 • En mayo Fiesta de los Tres Aves María en el Convento de Capuchinos.
 • El 24 d ejunio, San Juan Bautista.
 • El 22 de julio, Fiesta de la Magdalena con el recuperado “Ball dels Locos”.
 • El 16 de agosto, San Roque.
 • Del 25 al 28 de agosto, “Bous al carrer”.
 • El primer fin de semana de septiembre, Fiestas Patronales de Moros y Cristianos en honor a San Miguel, el Ecce Homo, el Cristo de la Palma y la Virgen de Loreto.
 • A principios de octubre, Feria de arte y Artesanía.
 • Del 25 al 28 de octubre, Feria de l’Olleria.
 • El 8 de diciembre, Fiesta de la Purísima.
 • Producción de vidrio (visita a las empresas de producción de vidrio).

DONDE DORMIR

DONDE COMER

QUE HACER