Convent de las Monges Carmelites (s.XVI-XVIII)

ontinyent-convento-carmelitasEs tracta del convent més antic de la població i es troba ubicat junt al pont de Santa Maria (1942-1953), al costat de l’antic camí de Biar o de Castella. Este conjunt monumental, en prou bon estat de conservació, destaca del núcleu urbà. L’iglésia, molt afectada per  destrucció despuix de la Guerra Civil, és del sigle XVIII.

Categories: Cultura, Monumentos|

ontinyent-convento-carmelitasSe trata del convento más antiguo de la población y se encuentra ubicado junto al puente de Santa Maria (1942-1953), al lado del antiguo camino de Biar o de Castilla. Este conjunto monumental, en bastante buen estado de conservación, destaca del núcleo urbano. La iglesia, muy afectada por destrucciones después de la Guerra Civil, es del siglo XVIII.

Categories: Cultura, Monumentos|

ontinyent-convento-carmelitasIt is the oldest convent of the population and is located next to the bridge of Santa Maria (1942-1953), next to the old road of Biar or Castile. This monumental complex, in a good state of preservation, stands out from the urban nucleus. The church, very affected by destructions after the Civil War, is of century XVIII.

Categories: Cultura, Monumentos|