Policia Local - Agullent

Dades
Telèfon: 609801650
Direcció: Plaça Major, 1
Email: ---
Obert festius:
Policia Local Les principals funcions que té encomanades la POLICIA LOCAL, ja sigui en matèria administrativa o judicial son: Protegir les autoritats de les corporacions locals, i vigilància o custòdia dels seus edificis i instal·lacions. Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que estableixen les normes de circulació. Instruir atestats per accident de circulació dins del nucli urbà. Policia administrativa, pel que fa a les ordenances, bans i altres disposicions municipals dins de l'àmbit de la seva competència. Participar en les funcions de policia judicial, en la forma establerta en l'article 29.2 d'aquesta Llei. Prestació d'auxili, en els casos de acidente, catàstrofe o calamitat pública, participant, en la forma prevista a les lleis, en l'execució dels plans de protecció civil. Efectuar diligències de prevenció i quantes actuacions tendeixin a evitar la comissió d'actes delictius en el marc de col·laboració establerta en les juntes de seguretat. Vigilar els espais públics i col·laborar amb les forces i cossos de seguretat de l'estat i amb la policia de les comunitats autònomes en la protecció de les manifestacions i el manteniment de l'ordre en grans concentracions humanes, quan sigui requerit per a això. Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguin requerits per a això.
1 / 1
Dades
Telèfon: 609801650
Direcció: Plaça Major, 1
Email: ---
Obert festius: