Productes agraris - Aielo de Rugat

Les terres de labor són poc profundes i pedregoses, estant la propietat molt repartida i excessivament parcel·lada. En el secà es cultiven vinyes, oliveres, garroferes, ametlers i cereals. S'exporta fusta de pi. El regadiu aprofita l'aigua de les fonts del Morteral i Amoïnades. Hi ha indústria de producció d'oli.
1 / 2