AJUDES SOCIALS DESTINADES A NAIXEMENTS, ACOLLIMENTS I ADOPCIONS EN 2020 (Termini de sol·licitud del 30 de març al 30 d’abril de 2021) - Aielo de Malferit

01-04-2021 14:30
AJUDES SOCIALS DESTINADES A NAIXEMENTS, ACOLLIMENTS I ADOPCIONS EN 2020 (Termini de sol·licitud del 30 de març al 30 d’abril de 2021) - Aielo de Malferit

Publicada a la web municipal (www.aielodemalferit.es) la convocatòria

d'AJUDES SOCIALS DESTINADES A NAIXEMENTS, ACOLLIMENTS I ADOPCIONS EN 2020

 

Objecte

Concessió de subvencions per a les famílies d’Aielo de Malferit pel naixement o adopció de fills/es durant l’any 2020.

Beneficiaris i requisits

 • Els destinataris, sol·licitants de les ajudes, podran ser els progenitors o adoptants del xiquet/s, titulars del Llibre de Família en el qual figure registrat el seu naixement o adopció durant l’any 2020.
 • Tant els sol·licitants com el bebè hauran d’estar empadronats en Aielo de Malferit. En el cas dels sol·licitants, ambdós abans del 31 de desembre de 2020.
 • El naixement o l’adopció ha d’haver tingut lloc entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020 (tots dos inclosos).

*Consultar altres condicions per ser beneficiari a la base cinquena.

Quantia de l’ajuda

L’ajuda econòmica serà de 200€ per naixement o adopció de fill/a en el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020, tots dos inclosos.

Sol·licituds i documentació

7.1.- Per sol·licitar la subvenció caldrà presentar, a més, la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona sol·licitant.
 • Declaració responsable de no estar sotmès en cap de les circumstàncies previstes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei38/2003, requerides per a tenir la condició de persona beneficiària de la subvenció.
 • Còpia del llibre de família o còpia de la resolució del jutjat en els casos d’adopció.
 • Fitxa de manteniment de tercers, segons model normalitzat.

7.2.- L’ajuntament comprovarà d’ofici l’empadronament i la situació d’estar al corrent de les obligacions tributàries municipals.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds serà del 30 de març al 30 d’abril de 2021 (tots dos inclosos).

Gestió, pagament i justificació pertinent

El pagament de l'import de l’ajuda es realitzarà mitjançant ingrés al compte bancari facilitat per les persones sol·licitants atenent a: 

 1. El primer 50% de l’ajuda es liquidarà directament quan finalitze el termini de sol·licitud de la subvenció i una vegada resoltes les ajudes per l’òrgan competent, mitjançant ingrés bancari.
 2. La liquidació del 50% restant queda condicionada a la justificació de la quantia total corresponent al 2n pagament amb factures i/o tickets originals de compres realitzades als comerços de la localitat durant l’any 2021.

 

Documentació

 Extraxte Bases BOP núm 59 de 29 de març  

 

 Bases ajudes naixements en 2020 definitives amb promoció del comerç local  

 

 Sol·licitud de Subvencio per Naixement, Adopció o Acolliment  

 

 ANNEX III. manteniment tercers  

 

AJUDES SOCIALS DESTINADES A NAIXEMENTS, ACOLLIMENTS I ADOPCIONS EN 2020 (Termini de sol·licitud del 30 de març al 30 d’abril de 2021) - Aielo de Malferit

Publicada a la web municipal (www.aielodemalferit.es) la convocatòria

d'AJUDES SOCIALS DESTINADES A NAIXEMENTS, ACOLLIMENTS I ADOPCIONS EN 2020

 

Objecte

Concessió de subvencions per a les famílies d’Aielo de Malferit pel naixement o adopció de fills/es durant l’any 2020.

Beneficiaris i requisits

 • Els destinataris, sol·licitants de les ajudes, podran ser els progenitors o adoptants del xiquet/s, titulars del Llibre de Família en el qual figure registrat el seu naixement o adopció durant l’any 2020.
 • Tant els sol·licitants com el bebè hauran d’estar empadronats en Aielo de Malferit. En el cas dels sol·licitants, ambdós abans del 31 de desembre de 2020.
 • El naixement o l’adopció ha d’haver tingut lloc entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020 (tots dos inclosos).

*Consultar altres condicions per ser beneficiari a la base cinquena.

Quantia de l’ajuda

L’ajuda econòmica serà de 200€ per naixement o adopció de fill/a en el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020, tots dos inclosos.

Sol·licituds i documentació

7.1.- Per sol·licitar la subvenció caldrà presentar, a més, la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona sol·licitant.
 • Declaració responsable de no estar sotmès en cap de les circumstàncies previstes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei38/2003, requerides per a tenir la condició de persona beneficiària de la subvenció.
 • Còpia del llibre de família o còpia de la resolució del jutjat en els casos d’adopció.
 • Fitxa de manteniment de tercers, segons model normalitzat.

7.2.- L’ajuntament comprovarà d’ofici l’empadronament i la situació d’estar al corrent de les obligacions tributàries municipals.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds serà del 30 de març al 30 d’abril de 2021 (tots dos inclosos).

Gestió, pagament i justificació pertinent

El pagament de l'import de l’ajuda es realitzarà mitjançant ingrés al compte bancari facilitat per les persones sol·licitants atenent a: 

 1. El primer 50% de l’ajuda es liquidarà directament quan finalitze el termini de sol·licitud de la subvenció i una vegada resoltes les ajudes per l’òrgan competent, mitjançant ingrés bancari.
 2. La liquidació del 50% restant queda condicionada a la justificació de la quantia total corresponent al 2n pagament amb factures i/o tickets originals de compres realitzades als comerços de la localitat durant l’any 2021.

 

Documentació

 Extraxte Bases BOP núm 59 de 29 de març  

 

 Bases ajudes naixements en 2020 definitives amb promoció del comerç local  

 

 Sol·licitud de Subvencio per Naixement, Adopció o Acolliment  

 

 ANNEX III. manteniment tercers  

 

1 / 1