AJUDES SOCIALS DESTINADES A NAIXEMENTS, ACOLLIMENTS I ADOPCIONS EN 2021 (Termini de Sol·licitud del 25 de febrer al 25 de març de 2022) - Aielo de Malferit

24-02-2022 15:00
AJUDES SOCIALS DESTINADES A NAIXEMENTS, ACOLLIMENTS I ADOPCIONS EN 2021 (Termini de Sol·licitud del 25 de febrer al 25 de març de 2022) - Aielo de Malferit

Publicada a la web municipal (www.aielodemalferit.es) la convocatòria

d'AJUDES SOCIALS DESTINADES A NAIXEMENTS, ACOLLIMENTS I ADOPCIONS EN 2021

 

Objecte

Concessió de subvencions per a les famílies d’Aielo de Malferit pel naixement o adopció de fills/es durant l’any 2021.

Beneficiaris i requisits

Els destinataris, sol·licitants de les ajudes, podran ser els progenitors o adoptants del xiquet/s, titulars del Llibre de Família en el qual figure registrat el seu naixement o adopció durant l’any 2021.

Tant els sol·licitants com el bebè han d’estar empadronats en Aielo de Malferit. En el cas dels sol·licitants, ambdós abans del 31 de desembre de 2021.

El naixement o l’adopció ha d’haver tingut lloc entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021 (tots dos inclosos).

*Consultar altres condicions per ser beneficiari a la base cinquena i sisena.

Quantia de l’ajuda

L’ajuda econòmica serà de 200€ per naixement o adopció de fill/a en el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021, tots dos inclosos.

Finançament

El pressupost destinat a finançar la present convocatòria serà de 5.500 euros, amb càrrec a la corresponent partida pressupostària, del pressupost prorrogat de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit de l’any 2021.

Sol·licituds i documentació

Per sol·licitar la subvenció caldrà presentar, a més, la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona sol·licitant.
 • Declaració responsable de no estar sotmès en cap de les circumstàncies previstes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei38/2003, requerides per a tenir la condició de persona beneficiària de la subvenció.
 • Còpia del llibre de família o còpia de la resolució del jutjat en els casos d’adopció.
 • Justificant de titularitat bancaria del número de compte on els beneficiaris sol·liciten rebre la subvenció o manteniment de tercers.
 • Autorització per a que a l’Ajuntament d’Aielo de Malferit per a comprovar l’existència d’incompliment d’obligacions tributaries amb la hisenda local, i a obtindré de l’Agencia Estatal de l’Administració Tributaria i de la Tresoreria General de la Seguretat Social l’acreditació d’estar al corrent en el compliment d eles obligacions tributaries i amb la seguretat social. En cas de no autoritzar a l’Ajuntament d’Aielo de Malferit a la realització de dites consultes hauran d’aportar-se els certificats corresponents.

L’ajuntament comprovarà d’ofici l’empadronament.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds serà del 25 de febrer al 25 de març de 2022 (tots dos inclosos).

Gestió, pagament i justificació pertinent

El pagament de l'import de l’ajuda es realitzarà mitjançant ingrés al compte bancari facilitat per les persones sol·licitants atenent a: 

 • El primer 50 de l’ajuda es liquidarà directament quan finalitze el termini de sol·licitud de la subvenció i una vegada resoltes les ajudes per l’òrgan competent, mitjançant ingrés bancari. Esta part queda subjecta al fet que les persones beneficiàries hagen acreditat tota la documentació necessària per rebre la subvenció i es reunisquen els requisits recollits a les bases per ser beneficiaris.
 • La liquidació del 50 restant queda condicionada a la justificació, per part de les persones beneficiaries, de la quantia total corresponent al 2n pagament amb factures i/o tickets originals de compres realitzades als comerços de la localitat durant l’any 2021. S’estableix un termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de la notificació de concessió de subvenció per aportar dites factures i/o rebuts mitjançant registre d’entrada. Una vegada justificada degudament esta quantia, l’ajuntament procedirà al corresponent abonament.

Altres dades

Les sol·licituds es presentaran en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit o mitjançant qualsevol dels procediments previstos en la legislació vigent.

Documentació

 Extraxte Bases BOP núm 38 del 24 de febrer de 2022

 

 Bases ajudes naixements en 2021 definitives amb promoció del comerç local  

 

 Sol·licitud de Subvencio per Naixement, Adopció o Acolliment  

 

 ANNEX III. manteniment tercers  

 

 

AJUDES SOCIALS DESTINADES A NAIXEMENTS, ACOLLIMENTS I ADOPCIONS EN 2021 (Termini de Sol·licitud del 25 de febrer al 25 de març de 2022) - Aielo de Malferit

Publicada a la web municipal (www.aielodemalferit.es) la convocatòria

d'AJUDES SOCIALS DESTINADES A NAIXEMENTS, ACOLLIMENTS I ADOPCIONS EN 2021

 

Objecte

Concessió de subvencions per a les famílies d’Aielo de Malferit pel naixement o adopció de fills/es durant l’any 2021.

Beneficiaris i requisits

Els destinataris, sol·licitants de les ajudes, podran ser els progenitors o adoptants del xiquet/s, titulars del Llibre de Família en el qual figure registrat el seu naixement o adopció durant l’any 2021.

Tant els sol·licitants com el bebè han d’estar empadronats en Aielo de Malferit. En el cas dels sol·licitants, ambdós abans del 31 de desembre de 2021.

El naixement o l’adopció ha d’haver tingut lloc entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021 (tots dos inclosos).

*Consultar altres condicions per ser beneficiari a la base cinquena i sisena.

Quantia de l’ajuda

L’ajuda econòmica serà de 200€ per naixement o adopció de fill/a en el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021, tots dos inclosos.

Finançament

El pressupost destinat a finançar la present convocatòria serà de 5.500 euros, amb càrrec a la corresponent partida pressupostària, del pressupost prorrogat de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit de l’any 2021.

Sol·licituds i documentació

Per sol·licitar la subvenció caldrà presentar, a més, la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona sol·licitant.
 • Declaració responsable de no estar sotmès en cap de les circumstàncies previstes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei38/2003, requerides per a tenir la condició de persona beneficiària de la subvenció.
 • Còpia del llibre de família o còpia de la resolució del jutjat en els casos d’adopció.
 • Justificant de titularitat bancaria del número de compte on els beneficiaris sol·liciten rebre la subvenció o manteniment de tercers.
 • Autorització per a que a l’Ajuntament d’Aielo de Malferit per a comprovar l’existència d’incompliment d’obligacions tributaries amb la hisenda local, i a obtindré de l’Agencia Estatal de l’Administració Tributaria i de la Tresoreria General de la Seguretat Social l’acreditació d’estar al corrent en el compliment d eles obligacions tributaries i amb la seguretat social. En cas de no autoritzar a l’Ajuntament d’Aielo de Malferit a la realització de dites consultes hauran d’aportar-se els certificats corresponents.

L’ajuntament comprovarà d’ofici l’empadronament.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds serà del 25 de febrer al 25 de març de 2022 (tots dos inclosos).

Gestió, pagament i justificació pertinent

El pagament de l'import de l’ajuda es realitzarà mitjançant ingrés al compte bancari facilitat per les persones sol·licitants atenent a: 

 • El primer 50 de l’ajuda es liquidarà directament quan finalitze el termini de sol·licitud de la subvenció i una vegada resoltes les ajudes per l’òrgan competent, mitjançant ingrés bancari. Esta part queda subjecta al fet que les persones beneficiàries hagen acreditat tota la documentació necessària per rebre la subvenció i es reunisquen els requisits recollits a les bases per ser beneficiaris.
 • La liquidació del 50 restant queda condicionada a la justificació, per part de les persones beneficiaries, de la quantia total corresponent al 2n pagament amb factures i/o tickets originals de compres realitzades als comerços de la localitat durant l’any 2021. S’estableix un termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de la notificació de concessió de subvenció per aportar dites factures i/o rebuts mitjançant registre d’entrada. Una vegada justificada degudament esta quantia, l’ajuntament procedirà al corresponent abonament.

Altres dades

Les sol·licituds es presentaran en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit o mitjançant qualsevol dels procediments previstos en la legislació vigent.

Documentació

 Extraxte Bases BOP núm 38 del 24 de febrer de 2022

 

 Bases ajudes naixements en 2021 definitives amb promoció del comerç local  

 

 Sol·licitud de Subvencio per Naixement, Adopció o Acolliment  

 

 ANNEX III. manteniment tercers  

 

 

1 / 1