Ajudes socials destinades a naixements, acolliments i adopcions en 2023 (Presentació de sol·licituds del 5 de juny al 4 de juliol ) - Aielo de Malferit

04-06-2024 12:43
Ajudes socials destinades a naixements, acolliments i adopcions en 2023 (Presentació de sol·licituds del 5 de juny al 4 de juliol ) - Aielo de Malferit

Ajudes socials destinades a naixements, acolliments i adopcions en 2023

 

Objecte.

Concessió de subvencions per a les famílies d’Aielo de Malferit pel naixement i adopció de fills/es o acolliments durant l’any 2023.

 

Beneficiaris i requisits

Els destinataris, sol·licitants de les ajudes, podran ser els progenitors o adoptants del xiquet/s, titulars del Llibre de Família en el qual figure registrat el seu naixement o adopció durant l’any 2023.

Tant els sol·licitants com el bebè han d’estar empadronats en Aielo de Malferit. En el cas dels sol·licitants, ambdós abans del 31 de desembre de 2023.

El naixement o l’adopció ha d’haver tingut lloc entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023 (tots dos inclosos).

 

Quantia de l’ajuda.

L’ajuda econòmica serà de 200€ per naixement o adopció de fill/a en el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023, tots dos inclosos.

 

Bases reguladores

La convocatòria i les bases estaran publicades en la web i al tauler d’anuncis municipal.

 

Finançament

El pressupost destinat a finançar la present convocatòria serà de 2.800 euros, amb càrrec a la corresponent partida pressupostària, del pressupost prorrogat de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit de l’any 2024.

 

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar dintre del termini d’un mes a partir del dia següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOP.

Presentació de sol·licituds del 5 de juny al 4 de juliol

 

Altres dades

Les sol·licituds es presentaran en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit o mitjançant qualsevol dels procediments previstos en la legislació.

 

Més informació i documentació en la SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament:

https://aielodemalferit.sedelectronica.es/transparency/bcc2e903-e2ef-4f47-905a-5ae02c0380d6/

 

 

Ajudes socials destinades a naixements, acolliments i adopcions en 2023 (Presentació de sol·licituds del 5 de juny al 4 de juliol ) - Aielo de Malferit

Ajudes socials destinades a naixements, acolliments i adopcions en 2023

 

Objecte.

Concessió de subvencions per a les famílies d’Aielo de Malferit pel naixement i adopció de fills/es o acolliments durant l’any 2023.

 

Beneficiaris i requisits

Els destinataris, sol·licitants de les ajudes, podran ser els progenitors o adoptants del xiquet/s, titulars del Llibre de Família en el qual figure registrat el seu naixement o adopció durant l’any 2023.

Tant els sol·licitants com el bebè han d’estar empadronats en Aielo de Malferit. En el cas dels sol·licitants, ambdós abans del 31 de desembre de 2023.

El naixement o l’adopció ha d’haver tingut lloc entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023 (tots dos inclosos).

 

Quantia de l’ajuda.

L’ajuda econòmica serà de 200€ per naixement o adopció de fill/a en el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023, tots dos inclosos.

 

Bases reguladores

La convocatòria i les bases estaran publicades en la web i al tauler d’anuncis municipal.

 

Finançament

El pressupost destinat a finançar la present convocatòria serà de 2.800 euros, amb càrrec a la corresponent partida pressupostària, del pressupost prorrogat de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit de l’any 2024.

 

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar dintre del termini d’un mes a partir del dia següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOP.

Presentació de sol·licituds del 5 de juny al 4 de juliol

 

Altres dades

Les sol·licituds es presentaran en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit o mitjançant qualsevol dels procediments previstos en la legislació.

 

Més informació i documentació en la SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament:

https://aielodemalferit.sedelectronica.es/transparency/bcc2e903-e2ef-4f47-905a-5ae02c0380d6/

 

 

1 / 1