Borsa de treball de tècnic superior en Educació Infantil - EIM La Serratella (Llistat definitiu d’admesos i exclosos ) - Aielo de Malferit

06-04-2021 17:00
Borsa de treball de tècnic superior en Educació Infantil - EIM La Serratella (Llistat definitiu d’admesos i exclosos ) - Aielo de Malferit

ANUNCI MUNICIPAL

Borsa de treball de tècnic superior en Educació Infantil - EIM La Serratella

 

Per resolució d’Alcaldia número 2021-95 de data 6 d’abril de 2021 es RESOL:

“PRIMER: Estimar les al·legacions presentades per les persones que seguidament es relacionen i procedir a la seua admissió.

1.

21681519V

2.

20855166P

 

SEGON: Desestimar les al·legacions presentades per les persones que seguidament es relacionen, atenent al motius indicats.                     

1.

48606488J

1

2.

45927880P

2

3.

45928409P

2

4.

73994582V

3

(1).- No acredita estar en possessió del títol de valencià. Sols sol·licitud de convalidació

(2).- El títol aportar esta expedit en data posterior al termini establert per a la presentació d’ instancies.

(3).- Presentació de documentació – títol de valencià – fora del termini establert per a les al·legacions.

TERCER: Aprovar la llista definitiva d’ admesos i exclosos que seguidament es relaciona:

ADMESOS

1 33569703F
2 48293300Q
3 48605604A
4 73100148F
5 48289661B
6 48287866X
7 48601379X
8 73592089R
9 20851267L
10 48289419E
11 48291313F
12 48609397R
13 20826934C
14 21660884J
15 21806537F
16 21681902D
17 20497948A
18 07258315K
19 48600665D
20 52719544W
21 48607356F
22 48604576X
23 48603757L
24 52715068B
25 48600730M
26 20496293G
27 73587137V
28 48293409X
29 20051800D
30 48293490E
31 52716423D
32 44529786S
33 73774031J
34 20447691R
35 X5005521P
36 48285170M
37 74011071S
38 73592096P
39 21690304Q
40 20442865M
41 48604692B
42 21699621H
43 20045734S
44 48594225D
45 21697061B
46 20458314K
47 53227315W
48 53725756X
49 21685694Y
50 48602485N
51 48626526H
52 52716522Q
53 24385418J
54 52718529E
55 15424269D
56 21683688R
57 20450633E
58 48606849Y
59 20059042Y
60 20440773Y
61 20449562D
62 20011446C
63 20033333B
64 48564150H
65 52717350Q
66 21683653N
67 52718698F
68 20453301E
69 78852680D
70 21800121P
71 20459407X
72 33466397V
73 20431096N
74 33491244R
75 48294609Z
76 20445350Y
77 48291001V
78 48608058L
79 73657343G
80 48290880B
81 44853294M
82 53751081N
83 48605424F
84 20053963X
85 X8662414Q
86 20042703C
87 20851750L
88 20013383W
89 73101547A
90 20456922D
91 26751839X
92 21689124D
93 48288941G
94 20437457W
95 20051805Z
96 48291373K
97 45928749A
98 21669701K
99 74360949V
100 21681519V
101 20855166P

EXCLOSOS.                    

1 48288003D
2 26744548X
3 48606488J
4 07260956V
5 48594553S
6 20459971E
7 48764580A
8 45927880P
9 73994582V
10 20499830E
11 45928409P
12 45844253D
13 48585532X
14 20853515J
15 20057765V
16 48579701K
17 21805220R
18 20011446C
19 73593905T

                    

QUART: En relació al procés de valoració, fer saber als interessats mitjançant la present resolució, que a partir de la 19 d’ abril de 2021 es publicarà en el Tauler d’ Anuncis Municipal i al web www.aielodemalferit.es dia i hora per a participar en la fase d’ entrevista personal.”

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que es disposa  en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, es podrà interposar un dels següents recursos:

a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l'acte

recorregut (llevat que es tracte d'un acte dictat per delegació i en aquest cas correspondrà la resolució a l'òrgan delegant), en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà al de la recepció d'aquesta notificació.

La interposició del recurs, excepte en els casos en què una disposició establisca el contrari, no suspendrà l'execució de l'acte impugnat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 117 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Si transcorreguera un mes des de l'endemà al de la interposició del recurs de reposició sense que aquest haja sigut resolt, podrà entendre que ha sigut desestimat i interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu  d'Alacant, en el termini de sis mesos, a comptar des de l'endemà al de la desestimació presumpta.

b) Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de València, dins del termini de dos mesos comptats des de l'endemà al de la recepció d'aquesta notificació.

En cas d'optar pel recurs potestatiu de reposició no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu  fins que aquell siga resolt expressament o s'haja  produït la seua desestimació per silenci administratiu.

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estime procedent"

 

Borsa de treball de tècnic superior en Educació Infantil - EIM La Serratella (Llistat definitiu d’admesos i exclosos ) - Aielo de Malferit

ANUNCI MUNICIPAL

Borsa de treball de tècnic superior en Educació Infantil - EIM La Serratella

 

Per resolució d’Alcaldia número 2021-95 de data 6 d’abril de 2021 es RESOL:

“PRIMER: Estimar les al·legacions presentades per les persones que seguidament es relacionen i procedir a la seua admissió.

1.

21681519V

2.

20855166P

 

SEGON: Desestimar les al·legacions presentades per les persones que seguidament es relacionen, atenent al motius indicats.                     

1.

48606488J

1

2.

45927880P

2

3.

45928409P

2

4.

73994582V

3

(1).- No acredita estar en possessió del títol de valencià. Sols sol·licitud de convalidació

(2).- El títol aportar esta expedit en data posterior al termini establert per a la presentació d’ instancies.

(3).- Presentació de documentació – títol de valencià – fora del termini establert per a les al·legacions.

TERCER: Aprovar la llista definitiva d’ admesos i exclosos que seguidament es relaciona:

ADMESOS

1 33569703F
2 48293300Q
3 48605604A
4 73100148F
5 48289661B
6 48287866X
7 48601379X
8 73592089R
9 20851267L
10 48289419E
11 48291313F
12 48609397R
13 20826934C
14 21660884J
15 21806537F
16 21681902D
17 20497948A
18 07258315K
19 48600665D
20 52719544W
21 48607356F
22 48604576X
23 48603757L
24 52715068B
25 48600730M
26 20496293G
27 73587137V
28 48293409X
29 20051800D
30 48293490E
31 52716423D
32 44529786S
33 73774031J
34 20447691R
35 X5005521P
36 48285170M
37 74011071S
38 73592096P
39 21690304Q
40 20442865M
41 48604692B
42 21699621H
43 20045734S
44 48594225D
45 21697061B
46 20458314K
47 53227315W
48 53725756X
49 21685694Y
50 48602485N
51 48626526H
52 52716522Q
53 24385418J
54 52718529E
55 15424269D
56 21683688R
57 20450633E
58 48606849Y
59 20059042Y
60 20440773Y
61 20449562D
62 20011446C
63 20033333B
64 48564150H
65 52717350Q
66 21683653N
67 52718698F
68 20453301E
69 78852680D
70 21800121P
71 20459407X
72 33466397V
73 20431096N
74 33491244R
75 48294609Z
76 20445350Y
77 48291001V
78 48608058L
79 73657343G
80 48290880B
81 44853294M
82 53751081N
83 48605424F
84 20053963X
85 X8662414Q
86 20042703C
87 20851750L
88 20013383W
89 73101547A
90 20456922D
91 26751839X
92 21689124D
93 48288941G
94 20437457W
95 20051805Z
96 48291373K
97 45928749A
98 21669701K
99 74360949V
100 21681519V
101 20855166P

EXCLOSOS.                    

1 48288003D
2 26744548X
3 48606488J
4 07260956V
5 48594553S
6 20459971E
7 48764580A
8 45927880P
9 73994582V
10 20499830E
11 45928409P
12 45844253D
13 48585532X
14 20853515J
15 20057765V
16 48579701K
17 21805220R
18 20011446C
19 73593905T

                    

QUART: En relació al procés de valoració, fer saber als interessats mitjançant la present resolució, que a partir de la 19 d’ abril de 2021 es publicarà en el Tauler d’ Anuncis Municipal i al web www.aielodemalferit.es dia i hora per a participar en la fase d’ entrevista personal.”

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que es disposa  en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, es podrà interposar un dels següents recursos:

a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l'acte

recorregut (llevat que es tracte d'un acte dictat per delegació i en aquest cas correspondrà la resolució a l'òrgan delegant), en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà al de la recepció d'aquesta notificació.

La interposició del recurs, excepte en els casos en què una disposició establisca el contrari, no suspendrà l'execució de l'acte impugnat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 117 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Si transcorreguera un mes des de l'endemà al de la interposició del recurs de reposició sense que aquest haja sigut resolt, podrà entendre que ha sigut desestimat i interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu  d'Alacant, en el termini de sis mesos, a comptar des de l'endemà al de la desestimació presumpta.

b) Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de València, dins del termini de dos mesos comptats des de l'endemà al de la recepció d'aquesta notificació.

En cas d'optar pel recurs potestatiu de reposició no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu  fins que aquell siga resolt expressament o s'haja  produït la seua desestimació per silenci administratiu.

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estime procedent"

 

1 / 0