Convocatòria per a la concessió de subvencions ordinàries a associacions d'àmbit local, entitats esportives i altres, per a l’exercici 2021. (del 13 de setembre al 13 d'octubre del 2021) - Aielo de Malferit

10-09-2021 15:00
Convocatòria per a la concessió de subvencions ordinàries a associacions d'àmbit local, entitats esportives i altres, per a l’exercici 2021. (del 13 de setembre al 13 d'octubre del 2021) - Aielo de Malferit

Convocatòria per a la concessió de subvencions ordinàries a associacions d'àmbit local, entitats esportives i altres, per a l’exercici 2021.

Finalitat i objecte de les ajudes.

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions culturals, educatives, esportives, festives, socials i de caràcter similar, que realitzen activitats que tinguen utilitat publica o caràcter social, que s’hagen realitzat ja a la data convocatòria o es realitzen a partir de la present convocatòria i fins 31 de desembre de 2021.

Requisits de les entitats sol·licitants.

 1. Podran sol·licitar aquestes ajudes aquelles associacions i entitats legalment constituïdes, amb domicili social en el municipi d'Aielo de Malferit i inscrites en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana, o similar segons el seu àmbit d'actuació, i les  agrupacions de persones que si be no estan legalment associades, tenen domicili social a la localitat i desenvolupen activitats relacionades amb les tradicions locals i festes populars.
 2. Les associacions que desitgin concórrer a la present convocatòria han de complir les següents característiques:
 • Que els seus fins no siguin acadèmics, ni de contingut econòmic o amb interès lucratiu.
 • Tenir com a finalitat principal, segons els seus estatuts, organitzar i participar en activitats culturals, educatives, esportives, lúdiques, festives, tradicionals, socials i/o similar, segons el corresponent àmbit d'actuació.
 • Complir amb els requisits establerts en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per ser perceptor de subvencions.
 • Haver justificat degudament subvencions o ajudes econòmiques concedides i percebudes amb anterioritat a la present convocatòria.
 • Realitzar les activitats objecte de subvenció abans del 31 de desembre de 2021.

*No podran acollir-se a aquestes ajudes aquelles associacions que hagin signat o vagin a signar en el mateix exercici, conveni de col·laboració amb l'Ajuntament d'Aielo de Malferit amb obligacions econòmiques reconegudes.

Sol·licituds i documentació.

 1.  Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la següent documentació:
 2.  Instància de sol·licitud, segons model normalitzat, fent constar.
  • Declaració del president/a de l'entitat de no trobar-se sotmesa a cap de les circumstàncies relacionades en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Declaració responsable, si és el cas, de l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, que financen les activitats subvencionades.
 3. Fotocòpia del DNI del president/a i  CIF de l'associació.
 4. Fitxa de tercers, segons model normalitzat.
 5. Programa d'activitats per a l'any 2021, segons model normalitzat.
 6. Pressupost d'ingressos i despeses de les activitats proposades.

Termini de presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds es podran presentar dintre del període compres entre el 13 de setembre i el 13 d’octubre de 2021.

Formularis i bases:

Convocatòria per a la concessió de subvencions ordinàries a associacions d'àmbit local, entitats esportives i altres, per a l’exercici 2021. (del 13 de setembre al 13 d'octubre del 2021) - Aielo de Malferit

Convocatòria per a la concessió de subvencions ordinàries a associacions d'àmbit local, entitats esportives i altres, per a l’exercici 2021.

Finalitat i objecte de les ajudes.

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions culturals, educatives, esportives, festives, socials i de caràcter similar, que realitzen activitats que tinguen utilitat publica o caràcter social, que s’hagen realitzat ja a la data convocatòria o es realitzen a partir de la present convocatòria i fins 31 de desembre de 2021.

Requisits de les entitats sol·licitants.

 1. Podran sol·licitar aquestes ajudes aquelles associacions i entitats legalment constituïdes, amb domicili social en el municipi d'Aielo de Malferit i inscrites en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana, o similar segons el seu àmbit d'actuació, i les  agrupacions de persones que si be no estan legalment associades, tenen domicili social a la localitat i desenvolupen activitats relacionades amb les tradicions locals i festes populars.
 2. Les associacions que desitgin concórrer a la present convocatòria han de complir les següents característiques:
 • Que els seus fins no siguin acadèmics, ni de contingut econòmic o amb interès lucratiu.
 • Tenir com a finalitat principal, segons els seus estatuts, organitzar i participar en activitats culturals, educatives, esportives, lúdiques, festives, tradicionals, socials i/o similar, segons el corresponent àmbit d'actuació.
 • Complir amb els requisits establerts en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per ser perceptor de subvencions.
 • Haver justificat degudament subvencions o ajudes econòmiques concedides i percebudes amb anterioritat a la present convocatòria.
 • Realitzar les activitats objecte de subvenció abans del 31 de desembre de 2021.

*No podran acollir-se a aquestes ajudes aquelles associacions que hagin signat o vagin a signar en el mateix exercici, conveni de col·laboració amb l'Ajuntament d'Aielo de Malferit amb obligacions econòmiques reconegudes.

Sol·licituds i documentació.

 1.  Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la següent documentació:
 2.  Instància de sol·licitud, segons model normalitzat, fent constar.
  • Declaració del president/a de l'entitat de no trobar-se sotmesa a cap de les circumstàncies relacionades en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Declaració responsable, si és el cas, de l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, que financen les activitats subvencionades.
 3. Fotocòpia del DNI del president/a i  CIF de l'associació.
 4. Fitxa de tercers, segons model normalitzat.
 5. Programa d'activitats per a l'any 2021, segons model normalitzat.
 6. Pressupost d'ingressos i despeses de les activitats proposades.

Termini de presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds es podran presentar dintre del període compres entre el 13 de setembre i el 13 d’octubre de 2021.

Formularis i bases:

1 / 1