Joves Emergents / Talent Jove 2021. L'Ajuntament et Beca (El període de presentació de sol·licituds serà entre l’1 i l’11 de juny de 2021) - Aielo de Malferit

20-05-2021 14:00
Joves Emergents / Talent Jove 2021. L'Ajuntament et Beca (El període de presentació de sol·licituds serà entre l’1 i l’11 de juny de 2021) - Aielo de Malferit

L'Ajuntament d'Aielo de Malferit publica el programa de beques formatives "Joves Emergents/Talent Jove 2021. L'Ajuntament et Beca"

El programa “Joves Emergents/Talent Jove 2021. L’Ajuntament et Beca” pretén complementar i contribuir activament al procés de formació i aprenentatge  dels estudiants locals mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits dintre de l’àmbit acadèmic i ficar en valor el talent jove com a element de transformació i progres social.

 

OBJECTE | 

Regular el procés per a la concessió de fins a un màxim de 10 beques, amb una durada màxima d’un mes i en les àrees d’activitat municipal que es relacionen:

 • Educació/cultura
 • Benestar social.
 • Administració Municipal.
 • Joventut.
 • Esports.
 • Electricitat / Manteniment.
 • Informàtica.
 • Xarxes socials.
 • Arxiu i Biblioteca.

La realització de les practiques formatives queda condicionada a l’ apertura i/o funcionament  dels serveis municipals vinculats a cadascuna de les àrees d’ activitat ofertades, atenent a la normativa vigent derivada de la crisis sanitària.

 

DOTACIÓ NOMINAL, TEMPORALITZACIÓ DEL PROGRAMA I PAGAMENT/JUSTIFICACIÓ | 

Cada una de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals, als quals s'aplicaran les retencions legals que corresponguén (IRPF i seguretat social), estant en tot cas subjectes a la normativa de la seguretat social), s’abonaran en períodes vençuts i amb càrrec al Pressupost Municipal.

El període de duració de les beques començarà l’1 de juliol del 2021 i finalitzarà, com a norma general,  abans del 30 de setembre  del 2021.

 

REQUISITS I MÈRITS | 

Les beques objecte d’aquesta convocatòria s’adjudicaran mitjançant concurrència competitiva entre les persones aspirants, que reunisquen els següents requisits abans de finalització del termini de presentació de sol·licituds i ho acrediten documentalment:

 • Posseir veïnat administratiu en la localitat d’ Aielo de Malferit amb anterioritat al 30 de gener de 2021.
 • Tindre entre 18 i 30 anys complits.
 • Trobar-se cursant alguna de les següents ensenyances oficials: ensenyaments universitaris oficials de Grau, Diplomatura o Llicenciatura, o equivalent, de conformitat amb la normativa vigent; ensenyances artístiques superiors o màster oficial impartit per les universitats, o cicles formatius de FP.
 • No estar gaudint d'una altra ajuda finançada amb fons públics per a la mateixa finalitat, així com no desenvolupar una activitat laboral que resulti incompatible amb el gaudi de la beca, que interfereixi amb l'horari o objecte de la beca i / o dificulti el compliment de les obligacions derivades de l'exercici de la mateixa, segons el parer de l'entitat local responsable de la convocatòria.
 • Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, de la seguretat social i impostos municipals i per reintegrament de subvencions.
 • Sol·licitar la concessió d'aquesta subvenció dins el termini que serà establert en la present convocatòria.
 • No incórrer en cap de les condicions establertes en els articles 13.2 i 3 de la Llei General de Subvencions.

 

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ |

El període de presentació de sol·licituds  serà entre l’1  i l’11 de juny de 2021 (ambdós inclosos). Les sol·licituds es presentaran al Registre d’aquest ajuntament,  i s’acompanyaran dels justificants dels requisits i els mèrits que s’al·leguen. Podent-se presentar igualment en qualsevol de les formes establertes en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas, s'enviarà un mail a aielo.cultura@cv.gva.es, adjuntant la còpia registrada amb la data i manera de remetre la documentació exigida en la convocatòria.

Per a acreditar els requisits, els aspirants hauran d’entregar la documentació següent:

 • FOTOCÒPIA del DNI o documentació acreditativa equivalent.
 • INSTÀNCIA, segons model normalitzat.
 • EXPEDIENT ACADÈMIC.-  Certificat de notes corresponent al curs immediatament anterior al que es trobe cursant en el moment de la sol·licitud
  • Estudiants d’ensenyances universitàries oficials de grau, diplomatura, llicenciatura: Expedient acadèmic que quedarà acreditat amb l’expedient que facilita l’aula virtual.
  • Estudiants que estiguen realitzant un màster oficial impartit per alguna universitat: Expedient acadèmic corresponent als estudis que han cursat i que han permès l’ accés al Master.
  • Estudiants de Cicles Formatiu: Expedient Certificat de notes on conste la nota mitja del curs.
  • Els estudiants universitaris o de cicles formatius de 1er curs:  Expedient Certificat de notes on conste la nota mitja del curs anterior.
 • CURRICULUM VITAE i fotocòpia dels documents que acrediten els mèrits relacionats en la base 5ª, si procedeix
 • Documentació acreditativa d'estar cursant els ensenyaments oficials requerides en la qual consti el tipus d'ensenyament, curs, centre educatiu (matrícula, certificat emès pel centre / secretaria virtual ...).
 • SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA i FAMILIAR, si procedeix.
  • Títol de família nombrosa o monoparental.
  • Membres de la unitat familiar (pare/mare) desocupats i inscrits com a demandants d’ ocupació.
  • Membres de la unitat familiar (pare/mare) no  perceptors de cap prestació publica d’ ocupació.
  • Becaris MEC. Certificat / comunicació emesa pel Ministeri amb indicació expressa de la condició de becari per al curs 2020/2021.

 

Per a més informació descarregat les bases de la convocatória.

 

DOCUMENTACIÓ:

Joves Emergents / Talent Jove 2021. L'Ajuntament et Beca (El període de presentació de sol·licituds serà entre l’1 i l’11 de juny de 2021) - Aielo de Malferit

L'Ajuntament d'Aielo de Malferit publica el programa de beques formatives "Joves Emergents/Talent Jove 2021. L'Ajuntament et Beca"

El programa “Joves Emergents/Talent Jove 2021. L’Ajuntament et Beca” pretén complementar i contribuir activament al procés de formació i aprenentatge  dels estudiants locals mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits dintre de l’àmbit acadèmic i ficar en valor el talent jove com a element de transformació i progres social.

 

OBJECTE | 

Regular el procés per a la concessió de fins a un màxim de 10 beques, amb una durada màxima d’un mes i en les àrees d’activitat municipal que es relacionen:

 • Educació/cultura
 • Benestar social.
 • Administració Municipal.
 • Joventut.
 • Esports.
 • Electricitat / Manteniment.
 • Informàtica.
 • Xarxes socials.
 • Arxiu i Biblioteca.

La realització de les practiques formatives queda condicionada a l’ apertura i/o funcionament  dels serveis municipals vinculats a cadascuna de les àrees d’ activitat ofertades, atenent a la normativa vigent derivada de la crisis sanitària.

 

DOTACIÓ NOMINAL, TEMPORALITZACIÓ DEL PROGRAMA I PAGAMENT/JUSTIFICACIÓ | 

Cada una de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals, als quals s'aplicaran les retencions legals que corresponguén (IRPF i seguretat social), estant en tot cas subjectes a la normativa de la seguretat social), s’abonaran en períodes vençuts i amb càrrec al Pressupost Municipal.

El període de duració de les beques començarà l’1 de juliol del 2021 i finalitzarà, com a norma general,  abans del 30 de setembre  del 2021.

 

REQUISITS I MÈRITS | 

Les beques objecte d’aquesta convocatòria s’adjudicaran mitjançant concurrència competitiva entre les persones aspirants, que reunisquen els següents requisits abans de finalització del termini de presentació de sol·licituds i ho acrediten documentalment:

 • Posseir veïnat administratiu en la localitat d’ Aielo de Malferit amb anterioritat al 30 de gener de 2021.
 • Tindre entre 18 i 30 anys complits.
 • Trobar-se cursant alguna de les següents ensenyances oficials: ensenyaments universitaris oficials de Grau, Diplomatura o Llicenciatura, o equivalent, de conformitat amb la normativa vigent; ensenyances artístiques superiors o màster oficial impartit per les universitats, o cicles formatius de FP.
 • No estar gaudint d'una altra ajuda finançada amb fons públics per a la mateixa finalitat, així com no desenvolupar una activitat laboral que resulti incompatible amb el gaudi de la beca, que interfereixi amb l'horari o objecte de la beca i / o dificulti el compliment de les obligacions derivades de l'exercici de la mateixa, segons el parer de l'entitat local responsable de la convocatòria.
 • Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, de la seguretat social i impostos municipals i per reintegrament de subvencions.
 • Sol·licitar la concessió d'aquesta subvenció dins el termini que serà establert en la present convocatòria.
 • No incórrer en cap de les condicions establertes en els articles 13.2 i 3 de la Llei General de Subvencions.

 

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ |

El període de presentació de sol·licituds  serà entre l’1  i l’11 de juny de 2021 (ambdós inclosos). Les sol·licituds es presentaran al Registre d’aquest ajuntament,  i s’acompanyaran dels justificants dels requisits i els mèrits que s’al·leguen. Podent-se presentar igualment en qualsevol de les formes establertes en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas, s'enviarà un mail a aielo.cultura@cv.gva.es, adjuntant la còpia registrada amb la data i manera de remetre la documentació exigida en la convocatòria.

Per a acreditar els requisits, els aspirants hauran d’entregar la documentació següent:

 • FOTOCÒPIA del DNI o documentació acreditativa equivalent.
 • INSTÀNCIA, segons model normalitzat.
 • EXPEDIENT ACADÈMIC.-  Certificat de notes corresponent al curs immediatament anterior al que es trobe cursant en el moment de la sol·licitud
  • Estudiants d’ensenyances universitàries oficials de grau, diplomatura, llicenciatura: Expedient acadèmic que quedarà acreditat amb l’expedient que facilita l’aula virtual.
  • Estudiants que estiguen realitzant un màster oficial impartit per alguna universitat: Expedient acadèmic corresponent als estudis que han cursat i que han permès l’ accés al Master.
  • Estudiants de Cicles Formatiu: Expedient Certificat de notes on conste la nota mitja del curs.
  • Els estudiants universitaris o de cicles formatius de 1er curs:  Expedient Certificat de notes on conste la nota mitja del curs anterior.
 • CURRICULUM VITAE i fotocòpia dels documents que acrediten els mèrits relacionats en la base 5ª, si procedeix
 • Documentació acreditativa d'estar cursant els ensenyaments oficials requerides en la qual consti el tipus d'ensenyament, curs, centre educatiu (matrícula, certificat emès pel centre / secretaria virtual ...).
 • SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA i FAMILIAR, si procedeix.
  • Títol de família nombrosa o monoparental.
  • Membres de la unitat familiar (pare/mare) desocupats i inscrits com a demandants d’ ocupació.
  • Membres de la unitat familiar (pare/mare) no  perceptors de cap prestació publica d’ ocupació.
  • Becaris MEC. Certificat / comunicació emesa pel Ministeri amb indicació expressa de la condició de becari per al curs 2020/2021.

 

Per a més informació descarregat les bases de la convocatória.

 

DOCUMENTACIÓ:

1 / 2