Joves Emergents/Talent Jove 2022. L’ Ajuntament et Beca (Termini de presentació de sol·licituds del 28 d'abril a l’11 de maig) - Aielo de Malferit

04-05-2022 11:30
Joves Emergents/Talent Jove 2022. L’ Ajuntament et Beca (Termini de presentació de sol·licituds del 28 d'abril a l’11 de maig) - Aielo de Malferit

El programa “Joves Emergents/Talent Jove 2022. L’ Ajuntament  et Beca” pretén (1) complementar i contribuir activament al procés de formació i aprenentatge  dels estudiants locals mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits dintre de l’ àmbit acadèmic i (2) ficar en valor el talent jove com a element de transformació i progres social.

 

OBJECTE, DURADA I NOMBRE DE BEQUES

L’objecte de la present convocatòria és regular el procés per a la concessió de fins a un màxim de 12 beques, amb caràcter de subvenció i amb la finalitat de contribuir al procés formatiu/curricular dels beneficiaris mitjançant un periode de practiques formatives extracurriculars.

Les beques tindran una durada màxima d’un mes i es realitzaran en les àrees d’activitat municipal que es relacionen:

 • Educació/cultura.
 • Benestar social.
 • Administració Municipal.
 • Joventut.
 • Esports.
 • Manteniment edificis i instal.lacions municipals.
 • Informàtica i xarxes socials.
 • Arxiu i biblioteca.
 • Serveis tècnics municipals.

La realització de les practiques formatives queda condicionada a l’ apertura i/o funcionament  dels serveis municipals vinculats a cadascuna de les àrees d’ activitat ofertades, atenent a la normativa vigent derivada de la crisis sanitària.

 

DOTACIÓ NOMINAL, TEMPORALITZACIO DEL PROGRAMA I PAGAMENT/JUSTIFICACIO

Cada una de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals, als quals s'aplicaran les retencions legals que corresponguin (IRPF i seguretat social), estant en tot cas subjectes a la normativa de la seguretat social), s’abonaran en períodes vençuts i amb càrrec al Pressupost Municipal. En aquells supòsits que impliquen un període inferior al mes natural, serà la part proporcional corresponent.

El període de duració de les beques començarà l’1 de juliol del 2022 i finalitzarà, com a norma general,  abans del 30 de setembre  del 2022.

 

REQUISITS I MÈRITS

Les beques objecte d’aquesta convocatòria s’adjudicaran mitjançant concurrència competitiva entre les persones aspirants, que reunisquen els següents requisits abans de finalització del termini de presentació de sol·licituds i ho acrediten documentalment:

 • Posseir veïnat administratiu en la localitat d’ Aielo de Malferit amb anterioritat al 30 de gener de 2022.
 • Tindre entre 18 i 30 anys complits.
 • Trobar-se cursant alguna de les següents ensenyances oficials: ensenyaments universitaris oficials de Grau, Diplomatura o Llicenciatura, o equivalent, de conformitat amb la normativa vigent; ensenyances artístiques superiors o màster oficial impartit per les universitats, o cicles formatius de FP.
 • No estar gaudint d'una altra ajuda finançada amb fons públics per a la mateixa finalitat, així com no desenvolupar una activitat laboral que resulti incompatible amb el gaudi de la beca, que interfereixi amb l'horari o objecte de la beca i / o dificulti el compliment de les obligacions derivades de l'exercici de la mateixa, segons el parer de l'entitat local responsable de la convocatòria.
 • Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, de la seguretat social i impostos municipals i per reintegrament de subvencions.
 • Sol·licitar la concessió d'aquesta subvenció dins el termini que serà establert en la present convocatòria.
 • No incórrer en cap de les condicions establertes en els articles 13.2 i 3 de la Llei General de Subvencions.

 

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

El període de presentació de sol·licituds  serà del 28 d'abril a l’11 de maig de 2022 (ambdós inclosos).

Les sol·licituds es presentaran al Registre d’aquest ajuntament,  i s’acompanyaran dels justificants dels requisits i els mèrits que s’al·leguen.

Podent-se presentar igualment en qualsevol de les formes establertes en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas, s'enviarà un mail a cultura@aielomalferit.es , adjuntant la còpia registrada amb la data i manera de remetre la documentació exigida en la convocatòria.

Per a acreditar els requisits, els aspirants hauran d’entregar la documentació següent:

0.- FOTOCOPIA del DNI o documentació acreditativa equivalent.

1.- INSTANCIA, segons model normalitzat.

2.- EXPEDIENT ACADEMIC.-  Certificat de notes corresponent al curs immediatament anterior al que es trobe cursant en el moment de la sol·licitud.

 • Estudiants d’ ensenyances universitàries oficials de grau, diplomatura, llicenciatura: Expedient acadèmic que quedarà acreditat amb l’ expedient que facilita l’ aula virtual.
 • Estudiants que estiguen realitzant un màster oficial impartit per alguna universitat: Expedient acadèmic corresponent als estudis que han cursat i que han permès l’ accés al Master.
 • Estudiants de Cicles Formatiu: Expedient Certificat de notes on conste la nota mitja del curs.
 • Els estudiants universitaris o de cicles formatius de 1er curs:  Expedient Certificat de notes on conste la nota mitja del curs anterior.

3.- CURRICULUM VITAE i fotocòpia dels documents que acrediten els mèrits relacionats en la base 5ª, si procedeix

4. Documentació acreditativa d'estar cursant els ensenyaments oficials requerides en la qual consti el tipus d'ensenyament, curs, centre educatiu (matrícula, certificat emès pel

centre / secretaria virtual ...).

 

4.- SITUACIO SOCIOECONOMICA i FAMILIAR, si procedeix.-

 • Títol de família nombrosa o monoparental.
 • Membres de la unitat familiar (pare/mare) desocupats i inscrits com a demandants d’ ocupació.
 • Membres de la unitat familiar (pare/mare) no  perceptors de cap prestació publica d’ ocupació.
 • Becaris MEC. Certificat / comunicació emesa pel Ministeri amb indicació expressa de la condició de becari per al curs 2021/2022.

 

Per a més informació descarregat les bases de la convocatoria.

 

DOCUMENTACIÓ:

Joves Emergents/Talent Jove 2022. L’ Ajuntament et Beca (Termini de presentació de sol·licituds del 28 d'abril a l’11 de maig) - Aielo de Malferit

El programa “Joves Emergents/Talent Jove 2022. L’ Ajuntament  et Beca” pretén (1) complementar i contribuir activament al procés de formació i aprenentatge  dels estudiants locals mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits dintre de l’ àmbit acadèmic i (2) ficar en valor el talent jove com a element de transformació i progres social.

 

OBJECTE, DURADA I NOMBRE DE BEQUES

L’objecte de la present convocatòria és regular el procés per a la concessió de fins a un màxim de 12 beques, amb caràcter de subvenció i amb la finalitat de contribuir al procés formatiu/curricular dels beneficiaris mitjançant un periode de practiques formatives extracurriculars.

Les beques tindran una durada màxima d’un mes i es realitzaran en les àrees d’activitat municipal que es relacionen:

 • Educació/cultura.
 • Benestar social.
 • Administració Municipal.
 • Joventut.
 • Esports.
 • Manteniment edificis i instal.lacions municipals.
 • Informàtica i xarxes socials.
 • Arxiu i biblioteca.
 • Serveis tècnics municipals.

La realització de les practiques formatives queda condicionada a l’ apertura i/o funcionament  dels serveis municipals vinculats a cadascuna de les àrees d’ activitat ofertades, atenent a la normativa vigent derivada de la crisis sanitària.

 

DOTACIÓ NOMINAL, TEMPORALITZACIO DEL PROGRAMA I PAGAMENT/JUSTIFICACIO

Cada una de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals, als quals s'aplicaran les retencions legals que corresponguin (IRPF i seguretat social), estant en tot cas subjectes a la normativa de la seguretat social), s’abonaran en períodes vençuts i amb càrrec al Pressupost Municipal. En aquells supòsits que impliquen un període inferior al mes natural, serà la part proporcional corresponent.

El període de duració de les beques començarà l’1 de juliol del 2022 i finalitzarà, com a norma general,  abans del 30 de setembre  del 2022.

 

REQUISITS I MÈRITS

Les beques objecte d’aquesta convocatòria s’adjudicaran mitjançant concurrència competitiva entre les persones aspirants, que reunisquen els següents requisits abans de finalització del termini de presentació de sol·licituds i ho acrediten documentalment:

 • Posseir veïnat administratiu en la localitat d’ Aielo de Malferit amb anterioritat al 30 de gener de 2022.
 • Tindre entre 18 i 30 anys complits.
 • Trobar-se cursant alguna de les següents ensenyances oficials: ensenyaments universitaris oficials de Grau, Diplomatura o Llicenciatura, o equivalent, de conformitat amb la normativa vigent; ensenyances artístiques superiors o màster oficial impartit per les universitats, o cicles formatius de FP.
 • No estar gaudint d'una altra ajuda finançada amb fons públics per a la mateixa finalitat, així com no desenvolupar una activitat laboral que resulti incompatible amb el gaudi de la beca, que interfereixi amb l'horari o objecte de la beca i / o dificulti el compliment de les obligacions derivades de l'exercici de la mateixa, segons el parer de l'entitat local responsable de la convocatòria.
 • Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, de la seguretat social i impostos municipals i per reintegrament de subvencions.
 • Sol·licitar la concessió d'aquesta subvenció dins el termini que serà establert en la present convocatòria.
 • No incórrer en cap de les condicions establertes en els articles 13.2 i 3 de la Llei General de Subvencions.

 

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

El període de presentació de sol·licituds  serà del 28 d'abril a l’11 de maig de 2022 (ambdós inclosos).

Les sol·licituds es presentaran al Registre d’aquest ajuntament,  i s’acompanyaran dels justificants dels requisits i els mèrits que s’al·leguen.

Podent-se presentar igualment en qualsevol de les formes establertes en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas, s'enviarà un mail a cultura@aielomalferit.es , adjuntant la còpia registrada amb la data i manera de remetre la documentació exigida en la convocatòria.

Per a acreditar els requisits, els aspirants hauran d’entregar la documentació següent:

0.- FOTOCOPIA del DNI o documentació acreditativa equivalent.

1.- INSTANCIA, segons model normalitzat.

2.- EXPEDIENT ACADEMIC.-  Certificat de notes corresponent al curs immediatament anterior al que es trobe cursant en el moment de la sol·licitud.

 • Estudiants d’ ensenyances universitàries oficials de grau, diplomatura, llicenciatura: Expedient acadèmic que quedarà acreditat amb l’ expedient que facilita l’ aula virtual.
 • Estudiants que estiguen realitzant un màster oficial impartit per alguna universitat: Expedient acadèmic corresponent als estudis que han cursat i que han permès l’ accés al Master.
 • Estudiants de Cicles Formatiu: Expedient Certificat de notes on conste la nota mitja del curs.
 • Els estudiants universitaris o de cicles formatius de 1er curs:  Expedient Certificat de notes on conste la nota mitja del curs anterior.

3.- CURRICULUM VITAE i fotocòpia dels documents que acrediten els mèrits relacionats en la base 5ª, si procedeix

4. Documentació acreditativa d'estar cursant els ensenyaments oficials requerides en la qual consti el tipus d'ensenyament, curs, centre educatiu (matrícula, certificat emès pel

centre / secretaria virtual ...).

 

4.- SITUACIO SOCIOECONOMICA i FAMILIAR, si procedeix.-

 • Títol de família nombrosa o monoparental.
 • Membres de la unitat familiar (pare/mare) desocupats i inscrits com a demandants d’ ocupació.
 • Membres de la unitat familiar (pare/mare) no  perceptors de cap prestació publica d’ ocupació.
 • Becaris MEC. Certificat / comunicació emesa pel Ministeri amb indicació expressa de la condició de becari per al curs 2021/2022.

 

Per a més informació descarregat les bases de la convocatoria.

 

DOCUMENTACIÓ:

1 / 1