SUBVENCIONS DESTINADES A ALUMNAT ESCOLARITZAT EN L’ ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL LA SERRATELLA DURANT. CURS 2022/2023. (Termini de presentació del 26 d'abril al 4 de maig de 2022) - Aielo de Malferit

26-04-2022 14:05
SUBVENCIONS DESTINADES A ALUMNAT ESCOLARITZAT EN L’ ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL LA SERRATELLA DURANT. CURS 2022/2023. (Termini de presentació del 26 d'abril al 4 de maig de 2022) - Aielo de Malferit

SUBVENCIONS DESTINADES A ESCOLARITZAT EN L’ ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL LA SERRATELLA DURANT. CURS 2022/2023.

 

Objecte de la subvenció.

L'objecte de la subvenció es finançar part de la despesa que venen assumint les famílies per l’adquisició de material escolar no curricular corresponents al 1er Cicle d’ Educació Infantil,  durant el curs 2022/2023.

 

Requisits dels beneficiaris .

Podran sol·licitar aquesta subvenció els  tutors legals, mares o pares d’ alumnes  escolaritzats  en l’ EIM La Serratella durant el curs 2022-2023, que presenten la corresponent sol·licitud segons model normalitzat, dintre del període fixat a la convocatòria.

 

Quantia de la subvenció.

L’import que l’ajuntament d’Aielo de Malferit destine a aquestes subvencions serà el consignat al pressupost de despeses de cada exercici pressupostari.

En tot cas es fixa una quantia màxima de 3.000 euros a càrrec de l’aplicació pressupostaria 47201 231.

La quantia individual que es concedisca en concepte de subvenció, de conformitat amb les següents bases no excediran de 30 euros per persona beneficiaria.

 

Termini de presentació del 26 d'abril al 4 de maig de 2022

 

Fases de la convocatòria

 

SUBVENCIONS DESTINADES A ALUMNAT ESCOLARITZAT EN L’ ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL LA SERRATELLA DURANT. CURS 2022/2023. (Termini de presentació del 26 d'abril al 4 de maig de 2022) - Aielo de Malferit

SUBVENCIONS DESTINADES A ESCOLARITZAT EN L’ ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL LA SERRATELLA DURANT. CURS 2022/2023.

 

Objecte de la subvenció.

L'objecte de la subvenció es finançar part de la despesa que venen assumint les famílies per l’adquisició de material escolar no curricular corresponents al 1er Cicle d’ Educació Infantil,  durant el curs 2022/2023.

 

Requisits dels beneficiaris .

Podran sol·licitar aquesta subvenció els  tutors legals, mares o pares d’ alumnes  escolaritzats  en l’ EIM La Serratella durant el curs 2022-2023, que presenten la corresponent sol·licitud segons model normalitzat, dintre del període fixat a la convocatòria.

 

Quantia de la subvenció.

L’import que l’ajuntament d’Aielo de Malferit destine a aquestes subvencions serà el consignat al pressupost de despeses de cada exercici pressupostari.

En tot cas es fixa una quantia màxima de 3.000 euros a càrrec de l’aplicació pressupostaria 47201 231.

La quantia individual que es concedisca en concepte de subvenció, de conformitat amb les següents bases no excediran de 30 euros per persona beneficiaria.

 

Termini de presentació del 26 d'abril al 4 de maig de 2022

 

Fases de la convocatòria

 

1 / 0