Subvencions rehabilitació casc antic, convocatòria 2023 (Termini de presentació de sol·licituds del 19 d’octubre al 9 de novembre) - Aielo de Malferit

18-10-2023 10:53
Subvencions rehabilitació casc antic, convocatòria 2023 (Termini de presentació de sol·licituds del 19 d’octubre al 9 de novembre) - Aielo de Malferit

Subvencions rehabilitació casc antic, convocatòria 2023

 

Finalitat i objecte de la convocatòria.

 • Constitueix l’objecte d’aquestes subvencions bases regular i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions per a dur a terme treballs de rehabilitació d’immobles al casc antic d’Aielo de Malferit.
 • Estes bases regulen el procediment en règim de pública concurrència, d’acord a l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • La present convocatòria denominada “ajudes a la realització de treballs de rehabilitació del casc antic”, té com a objectius fonamentals: Incentivar la realització d’actuacions de conservació i manteniment d’immobles emplaçats al casc antic, per evitar el deteriorament tant dels edificis així com el degradació de l’entorn per la qual cosa es objecte d’aquestes ajudes la realització de l’informe d’avaluació de l’edifici en tot el sol urbà residencial i la rehabilitació d’immobles de les xones del nucli històric tradicional i ampliació del casc.

 

Beneficiaris i requisits

 • Podran obtindre la condició de beneficiari les persones físiques o jurídiques que ostenten la propietat de l'immoble que es pretén rehabilitar, així com els arrendataris o usufructuaris d'immobles, amb autorització del propietari. En el cas edificis d'habitatges amb diversos propietaris i divisió horitzontal de la propietat, i quan l'actuació afecte elements comuns de l'immoble, serà necessari que haja constituït una comunitat de propietaris per a poder sol·licitar les ajudes. No es podrà sol·licitar l'ajuda si no està constituïda la comunitat de propietaris a la data de sol·licitud de l'ajuda.
 • No podran obtindre la condició de beneficiari les persones o entitats anteriors en les quals concorrerà alguna de les prohibicions contingudes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Els sol·licitants no podran ser beneficiaris si en ells concorre alguna de les prohibicions establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

En tot cas, hauran d’estar al corrent de les obligacions tributaries a la Hisenda Local, amb l’Agencia Tributaria i la Tresoreria de la Seguretat Social.

 • En allò no previst en aquestes bases, s'aplicarà el que disposat a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de21 de juliol, per el qual s’aprova el Reglament de la llei 38/2003, de17 de novembre, General de Subvencions, en lo referent 

 

Actuacions subvencionables

Seran subvencionables els treballs que es detallen en la base 1 de l'ordenança reguladora de les ajudes, en les condicions indicades, en concret:

 • Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEE).
 • honoraris derivats de l’estudi arqueològic.
 • Reparació o substitució de cobertes, canals i baixants exteriors.
 • Reparació o execució de revestiments de façanes a la via pública .
 • Col·locació o substitució de fusteries exteriors.
 • Pintura de façana i els seus elements de fusteria i reixes.
 • Eliminació d'elements impropis.
 • Impermeabilització i tractament de mitgeres.
 • Treballs de substitució o eliminació de materials que contenen amiant.

En tot cas les actuacions o treballs que es pretenguin realitzar hauran d’adequar-se a la tramitació administrativa que hi corresponga, per la qual cosa haurà de tramitar-se, prèviament la corresponent llicència d’obres o declaració responsable; per tal que les actuacions pugin ser objecte de la present subvenció.

 

Termini de presentació de sol·licituds del 19 d’octubre al 9 de novembre de 2023.

 

DOCUMENTACIÓ.

 

Subvencions rehabilitació casc antic, convocatòria 2023 (Termini de presentació de sol·licituds del 19 d’octubre al 9 de novembre) - Aielo de Malferit

Subvencions rehabilitació casc antic, convocatòria 2023

 

Finalitat i objecte de la convocatòria.

 • Constitueix l’objecte d’aquestes subvencions bases regular i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions per a dur a terme treballs de rehabilitació d’immobles al casc antic d’Aielo de Malferit.
 • Estes bases regulen el procediment en règim de pública concurrència, d’acord a l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • La present convocatòria denominada “ajudes a la realització de treballs de rehabilitació del casc antic”, té com a objectius fonamentals: Incentivar la realització d’actuacions de conservació i manteniment d’immobles emplaçats al casc antic, per evitar el deteriorament tant dels edificis així com el degradació de l’entorn per la qual cosa es objecte d’aquestes ajudes la realització de l’informe d’avaluació de l’edifici en tot el sol urbà residencial i la rehabilitació d’immobles de les xones del nucli històric tradicional i ampliació del casc.

 

Beneficiaris i requisits

 • Podran obtindre la condició de beneficiari les persones físiques o jurídiques que ostenten la propietat de l'immoble que es pretén rehabilitar, així com els arrendataris o usufructuaris d'immobles, amb autorització del propietari. En el cas edificis d'habitatges amb diversos propietaris i divisió horitzontal de la propietat, i quan l'actuació afecte elements comuns de l'immoble, serà necessari que haja constituït una comunitat de propietaris per a poder sol·licitar les ajudes. No es podrà sol·licitar l'ajuda si no està constituïda la comunitat de propietaris a la data de sol·licitud de l'ajuda.
 • No podran obtindre la condició de beneficiari les persones o entitats anteriors en les quals concorrerà alguna de les prohibicions contingudes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Els sol·licitants no podran ser beneficiaris si en ells concorre alguna de les prohibicions establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

En tot cas, hauran d’estar al corrent de les obligacions tributaries a la Hisenda Local, amb l’Agencia Tributaria i la Tresoreria de la Seguretat Social.

 • En allò no previst en aquestes bases, s'aplicarà el que disposat a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de21 de juliol, per el qual s’aprova el Reglament de la llei 38/2003, de17 de novembre, General de Subvencions, en lo referent 

 

Actuacions subvencionables

Seran subvencionables els treballs que es detallen en la base 1 de l'ordenança reguladora de les ajudes, en les condicions indicades, en concret:

 • Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEE).
 • honoraris derivats de l’estudi arqueològic.
 • Reparació o substitució de cobertes, canals i baixants exteriors.
 • Reparació o execució de revestiments de façanes a la via pública .
 • Col·locació o substitució de fusteries exteriors.
 • Pintura de façana i els seus elements de fusteria i reixes.
 • Eliminació d'elements impropis.
 • Impermeabilització i tractament de mitgeres.
 • Treballs de substitució o eliminació de materials que contenen amiant.

En tot cas les actuacions o treballs que es pretenguin realitzar hauran d’adequar-se a la tramitació administrativa que hi corresponga, per la qual cosa haurà de tramitar-se, prèviament la corresponent llicència d’obres o declaració responsable; per tal que les actuacions pugin ser objecte de la present subvenció.

 

Termini de presentació de sol·licituds del 19 d’octubre al 9 de novembre de 2023.

 

DOCUMENTACIÓ.

 

1 / 1