SUBVENCIONS REHABILITACIÓ NUCLI HISTÒRIC (Termini de sol·licitud del 25 d'Octubre fins al 25 de Novembre.) - Aielo de Malferit

22-10-2021 15:00
SUBVENCIONS REHABILITACIÓ NUCLI HISTÒRIC (Termini de sol·licitud del 25 d'Octubre fins al 25 de Novembre.) - Aielo de Malferit

SUBVENCIONS REHABILITACIÓ NUCLI HISTÒRIC

FINALITAT I OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ.

Subvencions destinades a la realització de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici en tot el sòl urbà residencial i la rehabilitació d'immobles de les zones de nucli històric tradicional i ampliació de casc.

 

REQUISITS.

Podran obtindre la condició de beneficiari les persones físiques o jurídiques que ostenten la propietat de l'immoble que es pretén rehabilitar, així com els arrendataris o usufructuaris d'immobles, amb autorització del propietari. En el cas edificis d'habitatges amb diversos propietaris i divisió horitzontal de la propietat, i quan l'actuació afecte elements comuns de l'immoble, serà necessari que haja constituït una comunitat de propietaris per a poder sol·licitar les ajudes. No es podrà sol·licitar l'ajuda si no està constituïda la comunitat de propietaris a la data de sol·licitud de l'ajuda.

No podran obtindre la condició de beneficiari les persones o entitats anteriors en les quals concórrega alguna de les prohibicions contingudes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, DOCUMENTACIÓ I TERMINI.

Les sol·licituds, es presentaren en el Registre General de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit o en qualsevol altra de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


Les sol·licituds hauran de ser formulades pels qui tinguen la propietat de l'immoble (persona física o jurídica) o pels presidents de les comunitats de propietaris, que acreditaran la seua condició en qualsevol de les formes legalment admeses. 


Cada sol·licitud tan sols podrà referir-se a un immoble, i haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:

A) Fotocòpia del NIF, passaport o targeta d'estranger de la persona sol·licitant.
B) En cas de persona jurídica o comunitat de propietaris, documentació acreditativa de la legitimació de la persona sol·licitant per a representar l'entitat (escriptura d'apoderament o un altre document equivalent) i el NIF de representant.
C) Acreditació de la propietat de l'immoble mitjançant escriptura pública o nota simple del Registre de la Propietat, actualitzada. No serà necessari per a les comunitats de propietaris.
D) Acord de la Junta de propietaris relatiu a la sol·licitud de l'ajuda, en el cas de comunitats de propietaris.
E) Memòria valorada dels treballs, en la qual es farà constar el següent:
     - Dades relatives a la situació de l'immoble (carrer i número de policia).
     - Fotografia actual de les façanes de l'immoble i dels elements que han de rehabilitar-se. 
     - Dimensions de la façana i de la coberta sobre les quals es pretén actuar.
     - Pressupost d'execució per contracta, amb indicació del calendari previst d'execució, tenint en compte el que es disposa en el punt 4 de la present convocatòria.
F) Acreditació d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries. Aquesta acreditació es farà mitjançant la presentació pel sol·licitant de la certificació administrativa positiva expedia per l'òrgan competent, o delcaració responsable en la qual autoritze l'Ajuntament d'Aielo de Malferit a realitzar la consulta davant els organismes corresponents. La situació fiscal davant la Hisenda Municipal se certificarà o comprovarà en el Negociat d'Ingressos.
G) En el seu cas, Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEE) inscrit en el registre oficial pertinent que definisca les actuacions d'intervenció urgent, o que acredite el grau de millora que s'aconsegueix amb la instal·lació per a la qual se sol·licita l'ajuda.

 

Només es podrà presentar una sol·licitud per beneficiari en la mateixa convocatòria.

El termini per a presentar les sol·licituds serà del 25 d'Octubre al 25 de Novembre.

 

DOCUMENTACIÓ.

SUBVENCIONS REHABILITACIÓ NUCLI HISTÒRIC (Termini de sol·licitud del 25 d'Octubre fins al 25 de Novembre.) - Aielo de Malferit

SUBVENCIONS REHABILITACIÓ NUCLI HISTÒRIC

FINALITAT I OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ.

Subvencions destinades a la realització de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici en tot el sòl urbà residencial i la rehabilitació d'immobles de les zones de nucli històric tradicional i ampliació de casc.

 

REQUISITS.

Podran obtindre la condició de beneficiari les persones físiques o jurídiques que ostenten la propietat de l'immoble que es pretén rehabilitar, així com els arrendataris o usufructuaris d'immobles, amb autorització del propietari. En el cas edificis d'habitatges amb diversos propietaris i divisió horitzontal de la propietat, i quan l'actuació afecte elements comuns de l'immoble, serà necessari que haja constituït una comunitat de propietaris per a poder sol·licitar les ajudes. No es podrà sol·licitar l'ajuda si no està constituïda la comunitat de propietaris a la data de sol·licitud de l'ajuda.

No podran obtindre la condició de beneficiari les persones o entitats anteriors en les quals concórrega alguna de les prohibicions contingudes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, DOCUMENTACIÓ I TERMINI.

Les sol·licituds, es presentaren en el Registre General de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit o en qualsevol altra de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


Les sol·licituds hauran de ser formulades pels qui tinguen la propietat de l'immoble (persona física o jurídica) o pels presidents de les comunitats de propietaris, que acreditaran la seua condició en qualsevol de les formes legalment admeses. 


Cada sol·licitud tan sols podrà referir-se a un immoble, i haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:

A) Fotocòpia del NIF, passaport o targeta d'estranger de la persona sol·licitant.
B) En cas de persona jurídica o comunitat de propietaris, documentació acreditativa de la legitimació de la persona sol·licitant per a representar l'entitat (escriptura d'apoderament o un altre document equivalent) i el NIF de representant.
C) Acreditació de la propietat de l'immoble mitjançant escriptura pública o nota simple del Registre de la Propietat, actualitzada. No serà necessari per a les comunitats de propietaris.
D) Acord de la Junta de propietaris relatiu a la sol·licitud de l'ajuda, en el cas de comunitats de propietaris.
E) Memòria valorada dels treballs, en la qual es farà constar el següent:
     - Dades relatives a la situació de l'immoble (carrer i número de policia).
     - Fotografia actual de les façanes de l'immoble i dels elements que han de rehabilitar-se. 
     - Dimensions de la façana i de la coberta sobre les quals es pretén actuar.
     - Pressupost d'execució per contracta, amb indicació del calendari previst d'execució, tenint en compte el que es disposa en el punt 4 de la present convocatòria.
F) Acreditació d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries. Aquesta acreditació es farà mitjançant la presentació pel sol·licitant de la certificació administrativa positiva expedia per l'òrgan competent, o delcaració responsable en la qual autoritze l'Ajuntament d'Aielo de Malferit a realitzar la consulta davant els organismes corresponents. La situació fiscal davant la Hisenda Municipal se certificarà o comprovarà en el Negociat d'Ingressos.
G) En el seu cas, Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEE) inscrit en el registre oficial pertinent que definisca les actuacions d'intervenció urgent, o que acredite el grau de millora que s'aconsegueix amb la instal·lació per a la qual se sol·licita l'ajuda.

 

Només es podrà presentar una sol·licitud per beneficiari en la mateixa convocatòria.

El termini per a presentar les sol·licituds serà del 25 d'Octubre al 25 de Novembre.

 

DOCUMENTACIÓ.

1 / 1